Luật sư Nguyễn Đức Năng

Luật sư điều hành

 

Luật sư Nguyễn Văn Thịnh

Luật sư 

 

Luật sư Vũ Văn Chương

Luật sư 

 

Luật sư Vũ Long

Luật sư 

 

Luật sư Hồ Thị Thơ

Luật sư

 

Đỗ Lý Trà My

Luật sư – Giám đốc chi nhánh Hải Phòng

 

 Lương Đức Anh

Chuyên viên pháp lý

Nguyễn Giang Thiêm

Luật sư

Nguyễn Tùng Lâm

Chuyên viên pháp lý

Lương Minh Tuấn

Chuyên viên pháp lý

Nguyễn Hữu Tuấn

Chuyên viên pháp lý

Lưu Việt Anh

Chuyên viên pháp lý

Nguyễn Thu Hà

Chuyên viên pháp lý

Trương Bình An

Chuyên viên pháp lý

 

Đặng Phương Dung

Kế toán